DELICIOUS SLOW COOKER HONEY GARLIC CHICKEN

SLOW COOKER HONEY GARLIC CHICKEN
SLOW COOKER HONEY GARLIC CHICKEN by ,
Slöw Cöökér Hönéy Gârlïc Chïckén ïs thé éâsïést, möst ùnbélïévâbly délïcïöùs slöw cöökér chïckén récïpé. Téndér ând jùïcy chïckén thïghs âré cöökéd ïn â cröck pöt wïth pötâtöés ând végétâblés ïn â möùthwâtérïng swéét ând sâvöry sâùcé. Yöù önly nééd 15 mïnùtés öf prép tö mâké thïs délïcïöùs wééknïght méâl thé whölé fâmïly wïll lövé!

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 195 minutes
Total time: 210 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


Chïckén ând Végétâblés
2 pöùnds chïckén thïghs, böné-ïn
1 pöùnd bâby réd pötâtöés, hâlvéd
1 pöùnd cârröts, pééléd
1 cùp önïöns, chöppéd
1 pöùnd gréén béâns, trïmméd
frésh pârsléy, chöppéd, för sérvïng öptïönâl
sâlt ând péppér tö tâsté
Hönéy Gârlïc Sâùcé
1/3 cùp hönéy
1 tbsp gârlïc, mïncéd
1/2 cùp söy sâùcé, löw södïùm récömméndéd
1/4 cùp kétchùp, ör tömâtö pâsté
2 tsp drïéd örégânö

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. In â smâll böwl, whïsk tögéthér hönéy, gârlïc, söy sâùcé, örégânö ând kétchùp.

2. In â slöw cöökér, âdd chïckén thïghs, pötâtöés, cârröts ând önïöns ând fïnâlly sâùcé mïxtùré ön töp.

3. Cövér thé slöw cöökér tïghtly ând cöök thé "LOW" séttïng för 6-8 höùrs.

4. Béföré sérvïng, âdd thé gréén béâns ând cöök för ânöthér 15 mïnùtés. Méânwhïlé, yöù mây wïsh tö bröïl thé chïckén för 2-3 mïnùtés för â crïspy skïn.

5. Rémövé thé chïckén ând végétâblés tö sérvïng plâtés.

6. Spöön jùïcés fröm thé slöw cöökér ön töp ând gârnïsh ön öptïönâl pârsléy. Sérvé ând énjöy!

Read More this full recipes at SLOW COOKER HONEY GARLIC CHICKEN

463 Comment

Rated 3/69 based on 69 Customer Reviews

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel