Slow Cooker Teriyaki Chicken

Slow Cooker Teriyaki Chicken
Slow Cooker Teriyaki Chicken by ,
Sérvé thïs Slöw Cöökér Térïyâkï Chïckén övér rïcé, yöù dön’t wânt âny öf thât délïcïöùs, stïcky sâùcé göïng tö wâsté.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 300 minutes
Total time: 310 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


2 lbs bönéléss chïckén bréâsts (ör lég qùârtérs)
1/4 cùp bröwn sùgâr
½ cùp söy sâùcé
2 tâbléspööns cïdér vïnégâr
½ téâspöön gröùnd gïngér
1 clövé mïncéd gârlïc
⅛ téâspöön péppér
2 téâspööns cörnstârch
2 téâspööns wâtér

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Plâcé chïckén ïn thé cröckpöt.

2. In â médïùm böwl cömbïné sùgâr, söy sâùcé, vïnégâr, gïngér, gârlïc, ând péppér. Pöùr övér chïckén ând cöök ön löw 4-5 höùrs.

3. Rémövé chïckén fröm slöw cöökér, chöp ïntö cùbés, ând sét âsïdé.

4. Strâïn thé cöökïng lïqùïd ïntö â skïllét ând brïng tö â böïl.

5. In â smâll böwl whïsk cörnstârch ând wâtér ùntïl cömbïnéd.

6. Slöwly âdd cörnstârch mïxtùré tö böïlïng lïqùïd ând rédùcé tö â sïmmér. Allöw sâùcé tö thïckén för 2-3 mïnùtés thén töss thé chïckén bâck ïn.

7. Cöât chïckén wïth sâùcé ând lét héât thröùgh.

Read More this full recipes at Slow Cooker Teriyaki Chicken

676 Comment

Rated 5/249 based on 249 Customer Reviews

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel